top of page

   

 Deze homepage is een scrollpagina. Voor aanvullende informatie: klik op de button                              rechtsboven

Meer

VRAGENLIJST INDUSTRIËLE WINDTURBINES OUDE MAAS

Na een jarenlange strijd tegen windturbines aan de Oude Maas, nabij Heinenoord (gemeente Hoeksche Waard) en Barendrecht, zijn deze er helaas toch gekomen.

 

De juridische strijd gevoerd door Stichting Wind van Voren is niet voorbij, maar we kunnen vanaf heden wel (gezondheids)schade en overlast ondervinden.

Bijgaande vragenlijst is een inventarisatie om dit in beeld te brengen.

De vragenlijst is online gezet om al een NULMETING te kunnen verrichten en om, nadat de turbines zijn gaan draaien, te kunnen nagaan of er VERANDERINGEN optreden. Het zou fijn zijn als u de moeite wil nemen om de lijst nu en b.v. over een half jaar in te vullen. Dit geeft een beeld van de ontwikkelingen in mogelijke overlast.

De vragenlijst begint met algemene vragen o.a. hoe u deel wil nemen (anoniem is mogelijk), uw (woon)locatie en leeftijd.

De volgende sectie bevat de inventarisatie van mogelijke klachten, wat u daar tegen doet en bij welke windkracht en windrichting u vooral mogelijke last ondervindt.

Daarna wordt ingezoomd op de afstand tot de turbines en het zicht hierop.

Tevens is er een onderdeel omtrent verlichting, uitzicht en laagfrequent geluid en veranderingen in gedrag.

Tot slot zijn er nog enkele vragen over (de waarde van) uw huis.

We stellen het zeer op prijs als u deel wil nemen aan de vragenlijst.

 

Barendrecht tegen windmolens. 

 

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

KAPPEN MET DEZE WAANZIN

Achter de button hieronder beelden van 27 februari 2021. Voor de aanleg van een industrieel windpark in een beschermd natuurgebied langs de Oude Maas in de Hoeksche Waard worden ruim duizend bomen omgezaagd.

Een in deze regio zeer schaars stuk bos dat bijna volledig wordt omringd door kilometers akkerland, maar bizar genoeg toch is gekozen als meest geschikt voor de bouw van zware industrie in de vorm van 187 meter hoge ernstig overlast veroorzakende windturbines.

Zelfs de aanwezigheid van diverse beschermde diersoorten en het feit dat het hier om een Natura 2000 gebied gaat mag niet in de weg staan van de subsidiehongerige projectontwikkelaars.

Dit is door de staat gesubsidieerd vandalisme.

Uit: Medisch Contact:

Windmolens maken wel degelijk ziek

Windturbines veroorzaken onder meer laagfrequent geluid, slagschaduw en – knipperende – lichten. Dat kan tot gezondheidsproblemen leiden, die echter nog te weinig serieus worden genomen. Terwijl volgens het voorzorgprincipe de overheid kan ingrijpen, ook als klachten nog niet onomstotelijk bewezen zijn.

Ten aanzien van milieu en gezondheid geldt in Nederland het voorzorgsbeginsel.

Dit houdt in dat de overheid beschermende maatregelen kan nemen tegen mogelijk schadelijke milieueffecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Het beginsel gaat dus over de vraag hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid.

Provincies en gemeenten werd bijvoorbeeld geadviseerd om bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk te vermijden dat kinderen langdurig in de magneetveldzone van een hoogspanningsleiding verbleven vanwege de aanwijzingen dat deze de kans op leukemie bij kinderen verhoogden – inmiddels is er voor deze relatie overigens voldoende bewijs.

 

Het is tijd dat het voorzorgsbeginsel ook wordt toegepast bij de bouw van windturbines in de bewoonde omgeving, omdat ook hier ruim voldoende aanwijzingen zijn voor gezondheidsschade bij omwonenden.

Windturbines:

stoorzenders voor het hart

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Mainz onderzoeken de gevolgen van infrageluid

 

Door Michael Bermitinger.

 

MAINZ - De windenergie euforie is nog steeds gaande in de politiek en industrie, maar omwonenden van windturbines zijn over deze vorm van energieopwekking meestal minder enthousiast.

Visuele overlast en hoorbaar geluid zijn belangrijke negatieve aspecten, maar ook de schadelijkheid van onhoorbare infrageluiden.

En hiervoor is er meer en meer bewijs voorhanden.

Zo veroorzaakte recent een werkgroep van de afdeling Kliniek voor Hart-, Thorax- en Vatenchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Mainz op een congres met vakgenoten beroering met de uitkomsten van hun onderzoek naar beschadiging van de hartspier door infrageluid.

 

We spraken met de initiator van het werk, HTG-directeur prof. dr. Christian-Friedrich Vahl.

 

Professor Vahl, hoe bent u tot dit onderwerp gekomen?

 

Een vriend van mij, de kunstenaar Cyrus Overbeck, had een huis in Ostfriesland in de buurt van een groot windpark.

En hij klaagde meer en meer over problemen met concentreren en slapen. Symptomen die over de hele wereld worden beschreven in de nabijheid van windturbines.

 

En de connectie tussen geluid en hartziekten?

 

De impact van hoorbaar geluid wordt inmiddels op uitgebreide wijze onderzocht door de onderzoeksgroep rond professor Münzel.

Zelf onderzocht ik de effecten van hoogfrequente trillingen op de ontwikkeling van spierkracht op de universiteit van Hamburg.

De aanname dat zelfs onhoorbaar geluid, dus infrageluid, effect heeft op ons bloedvatenstelsel is ook niet nieuw.

 

Wat zijn deze effecten?

 

Wanneer de aortaklep, die de bloedstroom van het hart naar het lichaam regelt, verkalkt en vernauwd is, verandert de bloedstroom en dus het stromingsgeluid. Er wordt onderzocht of dit veranderde geluid betrokken is bij de vorming van gevaarlijke verslapping na een vernauwing.

 

Wat is infrageluid en hoe werkt het?

 

Het hoorbare geluid varieert van 20 tot 20.000 Hertz, onder 20 Hz is het niet langer hoorbaar, maar is het fysiek waarneembaar bij hoge geluidsdruk - mogelijk met de bijbehorende gevolgen.

Windturbines zetten 40 procent van de in de wind aanwezige energie om in elektriciteit en 60 procent in infrageluid.

 

Maar je kunt jezelf toch beschermen tegen de overlast?

 

Infrageluid heeft een groot bereik en wordt niet gedempt door ramen of metselwerk.

Men zou 30 meter hoge en acht meter dikke muren nodig hebben om zich te beschermen tegen de gebruikelijke infrasone frequenties. En met de steeds groter wordende windturbines tot 200 meter en het stijgende vermogen zal de infrageluidbelasting vanzelfsprekend hoger zijn.

 

Welke vraag heeft u zichzelf gesteld over infrageluid?

 

We wilden eenvoudigweg weten of de directe blootstelling van het hartspierweefsel aan infrageluid van invloed is op de hoeveelheid door dit spierweefsel ontwikkelde kracht.

 

En hoe werd dat gemeten?

 

Om te testen of infrageluid een direct effect heeft op de krachtontwikkeling, hebben we een luidspreker op een stuk hartspier aangesloten. De luidspreker is een speciale industriële vibrator die de kleinste monofosfeervibraties in het infrageluidbereik naar het preparaat doorgeeft.

 

Op welke manier?

 

We hebben een bestaande, maar gecompliceerde techniek gebruikt om alle membraangebonden processen te elimineren en ze alleen op het geïsoleerde apparaat te meten.

Dit zorgt voor de samentrekking van de hartspier.

 

Hoe groot is het preparaat?

 

Het is ongeveer drie millimeter lang, 0,2 millimeter breed en is bevestigd tussen luidspreker en krachtmeter. De voorbereiding was geactiveerd en de luidspreker was ingeschakeld.

 

En welk effect had het infrageluid?

 

Op een gegeven moment is het veilig om te beweren dat infrageluid onder de meetomstandigheden de door de geïsoleerde hartspier ontwikkelde kracht verminderd. 

Onder bepaalde omstandigheden gaat er tot 20 procent verloren.

De fundamentele vraag of de infrageluid de hartspier kan beïnvloeden, wordt daarmee beantwoord.

 

Wat is de volgende stap?

 

De volgende stap is natuurlijk metingen aan het levende exemplaar.

 

Welke conclusie trekt u uit de voorlopige resultaten?

 

We staan ​​nog aan het begin van ons onderzoek, maar we kunnen ons voorstellen dat de gevolgen van infrageluid op lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken.

Infrageluid werkt als een stoorzender voor het hart.

 

WERKGROEP INFRAGELUID

 

Kliniek voor Hart-, Thorax- en Vatenchirurgie

van het Universitair Medisch Centrum Mainz

 

Dr. Rayan Chaban

Dr. Ahmed Ghazy

Hazem El Beyrout

Dr. Katja Bushman

Dr. Lena Brendel

Prof. Dr. Christian-Friedrich Vahl

 

Link naar het Duitse artikel:

Waarom biomassa géén 'duurzame' energiebron is

  • Biomassa is niet CO2-neutraal

  • Het wordt zwaar gesubsidieerd

  • Het bedreigt de biodiversiteit en de leefomgeving

Een kostbare vergissing

 

Zowel het Parijsakkoord als het Energieakkoord noemt gebruik van biomassa als energiebron ‘duurzaam’. Met ‘biomassa’ wordt organisch materiaal zoals hout en zaagsel bedoeld, dat onder andere in kolencentrales wordt verstookt om elektriciteit op te wekken en zodoende een vervanging kan zijn voor zgn. ‘fossiele’ brandstoffen.

Deze biomassa is echter in het geheel niet ‘duurzaam’. Verstoken ervan leidt tot minstens evenveel CO2 uitstoot als fossiele brandstoffen.

Het kost bakken met geld. En het draagt op geen enkele wijze bij aan de beoogde ‘energietransitie’.

Op dit moment is zo’n zeven procent van ons energieverbruik ‘duurzaam’ - en Rutte wil dit percentage omhoog brengen naar zestien procent in 2023.

Om ook maar enigszins in de buurt te komen van deze onhaalbare doelstelling heeft men besloten om gebruik van biomassa zwaar te subsidiëren. Met als gevolg dat nu ruim 60 procent van onze ‘duurzame’ energie afkomstig is uit biomassa.

Nogmaals: een uiterst kostbare vergissing.

 

Niet CO2-neutraal

 

Want allereerst: biomassa is beslist niet CO2-neutraal.

Het kappen van grote hoeveelheden bos in voornamelijk Canada, Rusland en de VS is al een hele onderneming die aardig wat fossiele energie vergt.

Met ouderwetse bulldozers, kettingzagen en heftrucks moeten boomstammen klein worden gekregen en vervolgens moeten containers vol houtsnippers op grote vrachtschepen en met zware dieseltrucks naar ons land worden vervoerd.

Bij verbranding stoot biomassa daarna per opgewekte kilojoule zo’n 15% meer CO2 uit dan steenkool. En zelfs 95% meer dan gas.[1] Voorstanders betogen dat deze uitstoot niettemin ‘duurzaam’ is omdat zij al onderdeel was van de ‘koolstofkringloop’.

Terwijl steenkool en gas uit de grond worden gehaald en dus nieuwe koolstofmoleculen aan de kringloop toevoegen.

Het veronderstelde probleem van CO2 is echter niet dat het ‘in de koolstofkringloop’ zit.

Het broeikaseffect komt - voor zover het bestaat - voort uit de toegenomen concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Zolang koolstof in vaste vorm in bomen is opgeslagen, draagt het dus niet bij aan dit broeikaseffect. Pas wanneer hout wordt gekapt en verstookt, en de koolstofmoleculen waaruit het bestaat als CO2 vrijkomen, ontstaat de eventuele opwarming waar het allemaal om te doen was.

Uiteraard kun je de CO2 die vrijkomt bij het verstoken van biomassa vervolgens weer uit de atmosfeer halen door nieuwe bomen te planten (ook al duurt dat vele decennia - een boom heeft immers tijd nodig om te groeien).

Maar dat geldt natuurlijk óók voor de CO2 die vrijkomt door het verstoken van steenkool of gas. Geen reden om eerst hele bossen en hun bijbehorende ecosystemen te vernietigen voordat je nieuwe bomen plant.

 

Verlies aan biodiversiteit

 

Precies het verlies aan kostbare biodiversiteit dat het massaal kappen van bossen (om maar tot die ‘duurzame’ biomassa te komen) tot gevolg heeft, maakte dat de Europese koepelorganisatie van wetenschapsacademies (de EASAC) in 2017 alarm sloeg.

Bijna tweehonderd wetenschappers schreven een brief aan de Europese autoriteiten waarin zij stellen dat het verbranden van houtpellets stukken schadelijker is dan het gebruik van ‘fossiele’ brandstoffen.[2] Ook de KNAW sprak zich uit tegen het gebruik van biomassa.

Al in 2015 publiceerde zij een dringende oproep aan de regering om direct met subsidiëring te stoppen.[3] In aanvulling waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de gevaren die het verstoken van biomassa heeft voor de luchtkwaliteit.[4]

 

3,6 miljard subsidie

 

Kortom: het verbranden van hout heeft grote ecologische schade tot gevolg en zorgt voor aanzienlijke risico’s voor de volksgezondheid. Het leidt tot minstens evenveel CO2-uitstoot als het verstoken van steenkool of gas. En het is ook nog eens peperduur.

Het moet zelfs zwaar gesubsidieerd worden. In 2016 alleen al ontvingen Nederlandse kolencentrales ruim 3,6 miljard euro subsidie voor het stoken van biomassa - een bedrag dat de komende jaren alleen maar verder zal toenemen.[5]

Daarmee is biomassa op geen enkele wijze een ‘duurzame’ energiebron.

Door biomassa kunstmatig in het vakje ‘duurzaam’ te schuiven wordt een rookgordijn opgetrokken en kan de regering zeggen dat zij werkt aan de zogenaamde ‘energietransitie’ - ook al is daarvan in werkelijkheid geen sprake.

Het enige resultaat: heel veel kosten voor de Nederlandse belastingbetaler.

 

 

 

Bronnen:

  1. https://www.trouw.nl/groen/waarom-biomassa-een-grotere-klimaatkiller-is-dan-steenkool-~a8d089d1/

  2. https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Forests/EASAC_Forests_web_complete.pdf

  3. https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocument-biobrandstof/@@download/pdf_file/150112%20Visiedocument%20biomassa%20KNAW.pdf

  4. https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/

  5. https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-zet-omstreden-subsidie-kolencentrales-door

Raad van State   Den Haag
20170709_144651
20170709_145546
20170709_141140
20170709_150302
20170709_141216
Foto Oude Maas
20170709_144422
20170709_144959
20170709_144456

Het oeverbos langs de Oude Maas. Klik op de kleine foto's om te zien welk uniek en onmisbaar natuurgebied men wil gaan  bulldozeren en asfalteren. Volgens de initiatiefnemers is dit immers de meest geschikte plaats voor zware industrie.

      WINDMOLENS: OP ZEE GENOEG RUIMTE

Windmolens op land zijn onnodig en ook nog eens onwettig, betoogt ingenieur Kees Pieters.

Plaatsing op zee is veel goedkoper.

 

Inpassingsplannen van de provincie of het rijk voor het bouwen van windmolens op land zijn onwettig sinds december 2016. Toen, bij de aanbesteding voor de kavels III en IV van het zeewindpark Borsele, dook de prijs van windenergie op zee onder die van windenergie op land.

REGIONALE VERSCHILLEN

 

De meerkosten van windenergie op land lopen op tot 39 procent in een fors aantal gemeenten.

Het energieakkoord uit 2013 moet worden aangepast en het oprichten van nieuwe windmolens op land moet worden stopgezet.

De overheid subsidieert op land het verschil in kosten tussen windenergie en fossiele energie (SDE+regeling).

Hoe minder het waait, hoe hoger de kosten van windenergie en hoe hoger de subsidie. 

De kosten voor windenergie zijn dus het minst in het noordwesten en het grootst in het zuidoosten van het land.

 

DUURDER

 

Windenergieprojecten op zee worden aanbesteed. De overheid subsidieert het verschil tussen de aanbestedingsprijs van de winnende bieder en de kosten van fossiele energie.

Daarnaast betaalt de overheid de kosten van het netwerk van kabels en leidingen op zee.

Een vergelijking van de kosten van windenergie op land en op zee laat zien dat in het grootste deel van het land windenergie 15 tot 39 procent duurder is dan op zee.

 

Er is ruimte genoeg op de Noordzee. De overheid heeft op zee ruimte gereserveerd voor de afgesproken hoeveelheid windenergie uit het energieakkoord en nog meer ruimte voor de periode daarna, de ’andere aangewezen gebieden’. De oppervlakte van de ‘andere aangewezen gebieden’ is driemaal zo groot als de ruimte die nodig is om alle nieuwe windmolens op land uit het energieakkoord te vervangen door windmolens op zee.

Windmolens op zee kunnen dus de geplande windmolens op land vervangen tegen lagere kosten en zonder overlast. Het is niet in het belang van de overheid om meer te betalen voor dezelfde hoeveelheid windenergie op land.

Het is niet in het belang van burgers om last te hebben van windmolens op land.

 

BELANG

 

Daarom is er geen nationaal, of daarvan afgeleid, provinciaal belang om windmolens op land te plaatsen.

Een dergelijk belang is volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 3.28 lid 1, noodzakelijk om een inpassingsplan te mogen vaststellen, waarbij de gemeenten buiten spel worden gezet.

 

Een inpassingsplan voor windmolens op land is dus onwettig.

Volgens ENECO is dit de meest geschikte bouwlocatie voor ernstige overlast veroorzakende zware industrie 

      Klik op de foto hierboven voor een grotere afbeelding of op de pijlen voor meer foto's
Deze foto is genomen vanaf 187 meter: de hoogte van de gelande windturbines

Dit prachtige en beschermde natuurgebied ligt recht tegenover het recreatiegebied langs de Oude Maas bij het pannenkoekenhuis. Het is aangewezen als bouwlocatie voor zware industrie.

 

Dit Natura 2000 gebied is gelegen in de Geertruida Agathapolder in de Hoekse Waard, recht tegenover Barendrecht.

 

Hoe is het toch mogelijk dat bij het zoeken naar een mogelijke locatie voor de bouw van mega-windturbines deze als meest geschikt uit de bus is komen rollen?

 

Het is alsof de directeur van het Rijksmuseum een brandblusser moet laten plaatsen en besluit dat hij midden op de nachtwacht moet worden geschroefd.

Klik op de pijlen links en rechts van de foto hierboven voor een diavoorstelling

 

Barendrecht tegen windmolens. 

 

Wilt u als sympathisant onze acties financieel steunen? 
Maak dan een bijdrage over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61. 
Hartelijk dank!

 

Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer:
60839368

 

info@windvanvoren.nl

  • Wix Facebook page
Oude Maas 1.jpg
Oude Maas 2.jpg
Oude Maas 3.jpg
bottom of page