top of page

Opmerkingen over het toetsingskader 

 

 

Het eerste wat na lezing van het toetsingskader opvalt, is dat het geschreven lijkt vanuit het oogpunt van de belanghebbenden in de windindustrie en het bagatelliseert de meeste problemen die de Barendrechters zullen ondervinden.

 

Medeopsteller Ecofys is dan ook een bedrijf dat op hun site bij het onderwerp windenergie een verhaal over windenergie vertelt vol pertinente onwaarheden.

 

http://www.ecofys.com/nl/expertise/windenergie/

 

Openingszin Ecofys internetpagina windenergie:” Windenergie - de snelst groeiende duurzame energiebron ter wereld - kan een flinke bijdrage leveren aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen voor CO2-reductie.

Locaties op zee en in afgelegen gebieden zijn ideaal voor windparken en wereldwijd is er genoeg potentieel om met windturbines meer dan twee keer de totaal verwachte elektriciteitsbehoefte op te wekken”.

 

Dit citaat staat zo bol van de onwaarheden dat ik daar nu niet eens op in zal gaan, maar het verklaart wel de toonzetting van het toetsingskader en de agenda van het bedrijf Ecofys.

 

Paragraaf 1.5: De veel genoemde locatie Heinenoord heeft niets met Heinenoord te maken, maar met de oever van de Oude Maas en het natuur- en recreatie- gebied op Barendrechts grondgebied. Geen verhullend taalgebruik.

 

In deze paragraaf spat het woord duurzaam tientallen keren van de pagina.

 

Belangrijk: windturbines zijn niet duurzaam. Kort samengevat: Ze leveren aanbod gestuurde, sterk wisselende elektriciteit die altijd met snel reagerende back-up systemen, die daarbij veel energie verspillen zal moeten worden afgevlakt tot een bruikbare, stabiele spanning.

 

Paragraaf 2, blz. 15:

 

Laagfrequent geluid zou geen problemen opleveren. Groot aantal wetenschappelijke onderzoeken (peer reviewed) uit diverse landen vertellen een heel ander verhaal.

Ook mensen die al nabij windturbines wonen weten dat de overlast zeer ernstig is. Gezondheidsschade is zelfs aangetoond bij baby’s en dieren.

Niet bepaald alleen bij beroepsklagers zoals de windindustrie het liefst insinueert.

Ik heb diverse rapporten beschikbaar die dit aantonen.

We hebben o.a. de overlast in kaart gebracht in Geervliet en Heenvliet.

Zeer ernstig.

Zelfs aanvankelijke voorstanders zijn overlast inmiddels beu. Ze gaan hier richting de 2000 klachten bij DCMR in een half jaar tijd.

 

Blz. 16: Slagschaduw. Deze zal in het zuiden van Barendrecht en Carnisselande en ook Rotterdam-Zuid, vooral bij een lagere stand van de zon een groot probleem gaan vormen.

 

Blz. 17: Veiligheidscontouren ( de afstandseisen ) zijn strenger voor ondergrondse leidingen dan voor omwonenden en voor de inzittenden van de 220.000 passerende auto’s per dag op de A15.

 

Blz. 17: Gevolgen voor militaire radar. Ook de civiele radar op de scheepvaart op Oude Maas wordt beïnvloed.

 

Blz. 18: Natura 2000. In dit verdrag staan vele argumenten die plaatsing langs de Oude Maas zonder meer onmogelijk zouden moeten maken.

 

Blz. 23: Belangrijke opmerking: In Natura 2000 gebieden zijn windturbines ongewenst.

 

Paragraaf 3.2/blz. 26, citaat over lawaaioverlast: Uitgaande van deze norm is er een kleine groep van maximaal 9% die zich ernstig gehinderd voelt.

Sinds wanneer is 9% van de bevolking van het zeer dichtbevolkte Barendrecht een kleine groep?

Let ook op de woordkeuze: gehinderd voelt, alsof het alleen een gevoel is en niet gewoon tastbare en meetbare overlast.

 

Blz. 27: In verhullende bewoordingen: proberen om gedupeerden om te kopen en zodoende de te hoge geluidsbelasting te laten accepteren.

 

Paragraaf 3.3 Gezondheid (slagschaduw) Weer zeer verhullend taalgebruik. Realiteit: Slagschaduw wekt snel bij getroffenen migraine of foto-gevoelige epilepsie op. Verhaal over frequentie is onzin. Als het licht in je huis een paar keer per seconde van zon naar schaduw wisselt ben je niet geboeid of dat met 1,5 of 14 Hz gebeurt.

 

Art 3.12 en 13: Men heeft het alleen over regels bij overlast binnenshuis. Een tuin of balkon is ook niet bruikbaar tijdens slagschaduw.

 

Art 3.13: Men gooit twee dingen bewust door elkaar. De coating of kleur van een windturbine heeft geen enkel effect op de slagschaduw.

Het is gewoon het langs de zon schuiven van een niet licht doorlatend object dat schaduw genereert en de kleur of coating van zo’n object is irrelevant en heeft derhalve geen enkel effect.

 

Blz. 29: Finetunen van windturbines na plaatsing zou klachten over slagschaduw en geluid verminderen. Heb mail ontvangen van huisarts uit Geervliet die zich ernstig verraden voelt door exploitant die mooie beloftes niet nakomt.

Hinder blijft onverminderd groot.

Verstoring van nachtrust, gebulder van turbine in huis duidelijk hoorbaar, niet met ramen open kunnen slapen etc..

 

Blz. 30: Nederland is wat het onderkennen van de gevolgen van laagfrequent geluid betreft een bijzonder land.

Als we het probleem ontkennen, is het er ook niet lijkt het motto. Ik kan documentatie leveren die hier duidelijk over verschaft.

 

Blz. 31: Vaststellen gedragscode. Hier worden de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) en een aantal politiek en ideologisch geïnspireerde instanties genoemd die zich overduidelijk aan de linkerkant van het politieke spectrum bevinden en vooral ideologisch zijn bevlogen.

Dit bevestigt dat windenergie een samenwerkingsverband is tussen financieel belanghebbenden en de door hen puur voor financieel gewin “gebruikte” ideologisch bevlogen instanties.

Diederik Samson is hier het ultieme voorbeeld van.

 

Blz. 32: Beweringen over opbrengst: structureel onjuist en overdreven. Zie windatlas, speciaal samengesteld voor de windindustrie, met meetgegevens van Barendrecht met twintigjarige windsnelheidsgemiddelden op 100 meter hoogte.

Barendrecht is een zeer ongunstige locatie voor windturbines door lage windsnelheden en dus dito opbrengst.

“Het stilzetten van een windturbine levert een opbrengstverlies op van 1Mwh per MW geïnstalleerd vermogen”.

 

De windindustrie is gek op Megawatts.

 

De hier geplande turbines van 3 MW gaan waarschijnlijk nooit meer dan 16 tot 18% hiervan halen op jaarbasis.

Verlies voor de exploitant van 80 tot 90 euro per MW per uur bij stilstand.

Dit betekent dat de werkelijke opbrengst bij het te verwachten rendement van 16% tot 18% van een turbine van 3MW dus tussen 38 en 48 euro per uur is.

 

Van dit soort bedragen kan toch niemand enthousiast worden en hoe wil men hier burgerparticipatie mee financieren?

 

Blz. 34/ Externe veiligheid.

Hoe is het toch mogelijk dat de grote windturbinefabrikant Vestas in zijn officiële servicemanual z’n eigen personeel verbiedt om onder een draaiende windturbine te verblijven en, behalve wanneer absoluut noodzakelijk, een afstand van 400 meter te bewaren?

 

Zie gehonoreerde klachten bij reclamecodecommissie over veel te hoog voorgespiegeld rendement bij Eneco Meewind campagne en andere windbeleggingsprojecten.

 

Bij de gehoopte 20 jaar levensduur wordt bijvoorbeeld de benodigde 5% afschrijving per jaar genegeerd.

Ook loopt het rendement van de windturbine door slijtage sterk terug gedurende de levensduur. Stukken die dit aantonen kan ik desgewenst leveren.

 

Beleggers blijken gewoon blij te mogen zijn als ze tenminste hun inleg nog terug zien, vandaar ook dat pensioenfondsen niet meedoen.

 

Blz. 38: Veiligheid lijkt vooral te draaien om infrastructuur, maar de risico’s voor de mens worden teruggebracht tot een wiskundig berekend risico op een bepaald aantal doden per jaar.

 

Blz. 39: Radar systemen op en langs de Oude Maas vormen zeker een aandachtspunt gezien de grote chemicaliëntankers die regelmatig Barendrecht passeren. Hierbij moet elk risico worden vermeden.

 

Blz.40: Ga eens kijken bij bestaande windparken in het donker en merk op hoe enorm hinderlijk de rode knipperlichten op de masten zijn.

 

Blz.50: Landschap. Barendrecht is gemakshalve ingedeeld bij het concentratiegebied windenergie haven en industriegebied Rotterdam. Sinds wanneer maakt Barendrecht onderdeel uit van de Rotterdamse haven en industrie?

 

Blz.52: CO2 verhaal is sprookje. Als alle bijkomende voorzieningen worden meegerekend is en na een geschatte uitgave van 100 miljard euro voor de Nederlandse windenergieplannen een mondiale en vooral onmeetbare C02 reductie gerealiseerd van ongeveer een tienduizendste procent.

 

Blz.53: Aantoonbare onwaarheden over energie en materiaalgebruik. Wie betaalt afbraak windturbine en vooral het verwijderen van de enorme betonnen fundering?

Schade door aanleg wegen en infrastructuur benodigd voor bouw en onderhoud en daarbij behorende hinder niet vermeld.

 

Blz.54: Woningwaarde. Geen waardedaling huizen of deze wordt veroorzaakt door negatieve aandacht. Onzinnige stelling. De markt en dus potentiele kopers bepalen prijs.

Getroffen huizen in Geervliet en Heenvliet ondanks sterke prijsdaling niet meer te verkopen. Wederom grote kloof tussen theorie en praktijk als het gaat over de huizenmarkt.

 

 

 

 

Stichting Wind van Voren

 

 

bottom of page